A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 2012. augusztus 31-én jött létre. Fenntartója az Egri Főegyházmegye. Az iskola tanulóinak száma 215 fő. A diákok többsége. hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

Az alsó tagozatban hat osztályban, felső tagozatban hét osztályban tanulnak a diákok. A tanulók napi háromszori ingyenes étkezésben, ingyenes tankönyvben, a fenntartó támogatásának köszönhetően iskolaalmában, iskolatejben részesülnek.

Az iskola pedagógusainak száma 21 fő. A tantestületben két munkaközösség működik, melyek munkáját a munkaközösség-vezetők irányítják. Az iskola zökkenőmentes működését igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár, portás, hivatalsegédek, konyhai dolgozók segítik.

A tárgyi feltételek megfelelőek. Rendelkezünk a működéshez szükséges helyiségekkel, tantermekkel, tornateremmel, informatika teremmel, iskolai könyvtárral, ebédlővel. A tanítási órák eredményes megtartásához szükséges legalapvetőbb audiovizuális, informatikai, eszközök, (számítógépek, laptopok, projektorok, televíziók, interaktív táblák) szemléltető eszközök rendelkezésünkre állnak. A pályázatoknak köszönhetően (egészségnevelési, innovatív oktatás, informatikai, energetikai pályázat, tanulói lemorzsolódást megelőző pályázat) jelentősen javultak a tárgyi feltételek.

Az iskola pedagógiai programja alapján a tantestület fő célkitűzése a tanulók keresztény szellemiségű nevelése. A tanulók hetente 2 órában hittan órákon, havonta lelki napon vesznek részt. Az egyház legfontosabb ünnepein, karácsonykor és húsvétkor iskolánk tanulói a római katolikus templomban karácsonyi műsort, misztériumjátékot adnak elő. Az alsó és felső tagozatos tanulók hittan vetélkedőkön mérik össze tudásukat.

A keresztény szellemiségű nevelés mellett nagyon fontosnak tartjuk a tanulók szocializációját. Fő törekvésünk a tanulói készségek, képességek folyamatos fejlesztése. A továbbtanulásra való felkészítés fontos feladatunk. 8. osztályos tanulóink szakgimnáziumokban, szakképző iskolákban tanulnak tovább. Tanulóink nagy számban vesznek részt az Útravaló pályázatban, mely a továbbtanuláshoz nyújt segítséget.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tanulmányi eredmények javítását. A tanítási órákon, napközis foglalkozásokon, fejlesztő foglalkozásokon fő célkitűzésünk, hogy minden tanuló sajátítsa el a tantervi minimum ismereteket. A sajátos nevelési igényű tanulók részére habilitációs foglalkozásokat tart az óraadó gyógypedagógus. A beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanulók részére az iskola pedagógusai fejlesztő foglalkozásokat tartanak.

Tehetséges tanulóinknak énekkari és szakköri foglalkozásokat, sportfoglalkozásokat szervezünk. Iskolánkból 25 tanuló délutánonként a Csillagfény Tanoda foglalkozásain vesz részt, melynek fő célkitűzése a tanulók eredményes továbbtanulásának segítése. Bekapcsolódtunk a Komplex Alapprogramba, mely szintén hozzájárul tanulóink képességeinek fejlesztéséhez. A zenében tehetséges tanulóink a Szimfónia zeneiskolában délutáni zenei foglalkozásokon tanulnak.

Igyekszünk iskolánk tanulóinak tartalmas szabadidős foglalkozásokat szervezni. A sportfoglalkozásokon, diákönkormányzat által szervezett rendezvényeken jól érzik magukat tanulóink. A Szent István gálán legtehetségesebb tanulóink produkcióit tekintheti meg a közönség.

Tanulóink többször vettek részt különböző versenyeken. Dramatikus színjáték, rajz, népdaléneklési versenyeken az elmúlt években szép eredményeket értek el.

A szülőkkel folyamatosan kapcsolatot tartunk. Alsó tagozatban a napközis csoportokban gyakran találkoznak a pedagógusok a szülőkkel. Évente három alkalommal szülői értekezletet tartunk.

Jó együttműködést alakítottunk ki a fenntartóval és a nevelő-oktató munkánkat segítő intézményekkel. Fenntartónk, az Egri Főegyházmegye jelentős költségvetési támogatással segítette tárgyi feltételeink javítását, az épület karbantartását (épület szigetelése, fűtési és villamossági hálózat korszerűsítése, kamera rendszer kiépítése, tornaterem felújítása, tető javítása, számítógépek beszerzése) A fenntartói pályázatoknak köszönhetően sok eszközzel gyarapodtunk, tanulóink rendszeresen hittan táborokban vesznek részt.

Felsőzsolca Város Önkormányzata pályázataiban iskolánk tanulói is részt vesznek. (bűnmegelőzési, konfliktuskezelési, egészségfejlesztési pályázatok) Az önkormányzat jutalmazza a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 8. osztályos tanulókat, segítséget nyújt tanulóink kirándulásaihoz is.

A Roma nemzetiségi önkormányzat hagyományőrző nyári tábor szervezésével segítette a nyári szünet tartalmas eltöltését. Jó a kapcsolatunk a Felsőzsolcai Családgondozó Központtal. Segítik munkánkat a családokkal történő kapcsolattartásban, előadások szervezésében. Az iskolaorvos, a védőnő a tanulók egészségügyi ellátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.

Az iskola épületével szemben található a Bárczay-kastély. A kastélyban városi könyvtár, közművelődési intézmény, helytörténeti kiállítóhely működik. Iskolánk tanulói rendszeresen ellátogatnak a könyvtárba, megtekintik a közművelődési intézmény és a helytörténeti kiállítóhely kiállításait. Részt veszünk a városi ünnepségeken, az október 6-i megemlékezésen tanulóink többször adtak műsort.

A testvériskola pályázat megvalósítása során jó szakmai együttműködés alakult ki a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és iskolánk között. A diákok többször közös rendezvényeken vettek részt.

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium pedagógusai rendszeresen gyűjtést szerveznek iskolánknak. A jezsuita gimnázium tanulóinak ajándékát karácsony előtt adják át diákjainknak.

A felsőzsolcai civil szervezetek is segítik nevelő-oktató munkánkat. Honismereti vetélkedőt, versmondó versenyt, népdalversenyt szerveznek, melyen tanulóink is részt vesznek.

Két havonta iskolagyűlést tartunk, ahol a legeredményesebb tanulóinkat jutalmazzuk. A Diákönkormányzat szervezésében rendszeresen ellátogatunk a Miskolci Állatkertbe. Iskolánk legkiemelkedőbb tanulói budapesti kiránduláson vehetnek részt.

Az iskola eredményeiről a Zsolcai Hírmondó című helyi újság és a Zsolca Tv adásainak segítségével folyamatosan tájékoztatjuk a helyi közösséget.

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt kilenc esztendőben fenntartói támogatással, pályázatoknak köszönhetően jelentősen javultak tárgyi feltételeink. Tantestületünk közös munkájának eedményeként sikerült eredményeket elérni nevelő-oktató munkánkban. Célunk a tanulók keresztény szellemiségű nevelésének további erősítése, a tanulmányi eredmények javítása, az eredményes továbbtanulás elősegítése.